Kurumsal

Faaliyet Raporları

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

GRAND PLAZA GIDA OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ AŞ.

2021 YILI FAALİYET RAPORU

(Bağımsız Denetime Tabi Şirket Mali Verileri Doğrultusunda Hazırlanmıştır)

 

 

İÇİNDEKİLER

 

 

BÖLÜM

SAYFA

 1. TANIMLAR VE KISALTMALAR

2

 1. YILLIK FAALİYET RAPORU’NUN HAZIRLANMASINA VE ONAYINA DAİR BİLGİLER

3-4

 1. YILLIK FAALİYET RAPORU’NDAKİ HUSUSLAR

5-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. TANIMLAR VE KISALTMALAR

‘’Bakanlık’’

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı

‘’Finansal Tablolar’’

“Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve ekindeki Tek Düzen Hesap Planına”,  ve “KGK finansal raporlama uygulama ve şekli ile ilgili yayımladığı düzenlemelere” uygun olarak 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tabloları

‘’Kanun’’

13.01. 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu

‘’Ortak’’

Pay sahibi

‘’Yönetmelik’’

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28395 sayılı Resmi Gazete’de 28 Ağustos 2012 tarihinde yayınlanan ‘’Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik”i

‘’Sözleşme’’

Esas sözleşmeyi

”Şirket”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Gıda, Otelcilik ve Turizm İşletmeleri  A.Ş.

‘’Yönetim Kurulu’’

Şirket’in 2021 hesap döneminde görev yapmış Yönetim Kurulu’nu

‘’Üst Düzey Yönetici’’

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri dışında, Yönetim Kurulu’nca Şirket’in faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak planlama, yönetme ve kontrol etme yetkisi ve sorumluluğu verilen kişiler.

‘’Yıllık Faaliyet Raporu’’

Yönetim Kurulu tarafından Kanun’a ve Yönetmeliğe göre düzenlenen, Şirket’in ilgili yıla ilişkin faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunun doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtıldığı, şirketin gelişmesinin ve karşılaşılması muhtemel risklerin belirtildiği raporu

‘’Bkz’’

Bakınız

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. YILLIK FAALİYET RAPORU’NUN HAZIRLANMASINA VE ONAYINA DAİR BİLGİLER

 

A) YILLIK FAALİYET RAPORU’NUN HUKUKİ DAYANAĞI

 

Şirket’in 2021 Yılı Hesap Dönemine Ait Yıllık Faaliyet Raporu, Kanun’un 516 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına, 518 inci maddesine, 565 inci maddesinin ikinci fıkrasına ve 610 uncu maddesine dayanılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı Yönetmelik’e uygun olarak hazırlanmıştır.

 

B) YILLIK FAALİYET RAPORU’NUN HAZIRLANMA İLKELERİ

 

 1. Genel İlkeler

 

 1. Yıllık Faaliyet Raporu, Şirket’in 2021 yılı hesap dönemine ait iş ve işlemlerinin akışını, her yönüyle finansal durumunu, Şirket’in hak ve yararını da gözetir halde, doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüstçe yansıtacak şekilde hazırlanmıştır. Yıllık Faaliyet Raporu’nda, yanıltıcı, abartılı ve yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe aykırı ifadelere yer verilmemiştir.

 

 1. Yönetim Kurulu, Yıllık Faaliyet Raporu’nu, Ortaklar’ın Şirket’in faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye tam ve doğru bir şekilde ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlamıştır. Yıllık Faaliyet Raporu’nda mümkün olan en basit kavram ve terimler kullanılmıştır, tereddüde neden olabilecek belirsiz ifadelerden kaçınılmıştır. Teknik terim kullanılması gereken yerlerde, herkesin kolayca anlamasına imkan verecek şekilde açıklamalar yapılmıştır.

 

 1. Şirket’in, finansal performansı ile finansal durumunun genel özellikleri [(Bkz. Bölüm III.C ve Bölüm III.D)] ve karşı karşıya bulunduğu temel riskler [(Bkz. Bölüm III.E)] Yıllık Faaliyet Raporu’nda değerlendirilmiştir. Şirket’in finansal durumuna ilişkin bu değerlendirmeler Finansal Tablolar’a dayandırılmıştır. Ayrıca finansal olmayan risklere de faaliyet raporunda yer verilmiştir [(Bkz. Bölüm III.E)].

 

 1. Yıllık Faaliyet Raporu’nda; Şirket faaliyet ve hizmetlerinin etkin, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesini, muhasebe ve mali raporlama sisteminden sağlanan bilgilerin bütünlüğünü, tutarlılığını, güvenilirliğini, zamanında elde edilebilirliğini ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan iç kontrollerin etkinliği, yeterliliği ve uyumluluğu konularında açıklamalara yer verilmiştir [(Bkz. Bölüm III.C)].

 

 1. Geleceğe yönelik tahminlerin yıllık faaliyet raporunda belirtilmesi

 

 1. Yıllık Faaliyet Raporu’nda Şirket’in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere açıkça işaret olunmuştur ve bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesine yer verilmiştir. Yıllık Faaliyet Raporu’nda, geleceğe yönelik bilgi verildiği veya tahminlerde bulunulduğu durumlarda, bunların dayandığı gerekçelere ve istatistikî bilgilere de yer verilmiştir.

 

Yıllık Faaliyet Raporu’nda yer verilen geleceğe yönelik bilgi ve tahminler Şirket’in finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumludur [Bkz. Bölüm III.D].

 

 1. Yıllık faaliyet raporunda yer verilebilecek ilave bilgiler

 

 1. Yıllık Faaliyet Raporu’nda, Yönetmelik’te yer verilen asgari içeriğe ve şirketin niteliği ve konumu itibariyle Ortaklar’ın haklarını kullanabilmesi için bilmeleri gereken diğer bilgilere yer verilmiştir. Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yıllık Faaliyet Raporu’nda Yönetim Kurulu’nun uygun gördüğü ilave bilgilere yer verilmiştir.

 

 

C) YILLIK FAALİYET RAPORU’NDA YER VERİLEN FİNANSAL BİLGİLERİN DAYANDIĞI MALİ TABLOLAR

 

Şirket’in 2021 Yılı Hesap Dönemine Ait Yıllık Faaliyet Raporu’nda yer verilen finansal bilgiler, “KGK’nın 29 Temmuz 2017 tarih ve 30138 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 56 Sıra No’lu Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliği ve Eki BOBİ FRS” hükümlerine uygun olarak 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolara dayandırılmıştır.

 

Ç) YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDEN HERHANGİ BİRİNİN YILLIK FAALİYET RAPORU’NDA YER ALAN BİLGİLERLE İLGİLİ FARKLI GÖRÜŞTE OLMASI HALİNDE İTİRAZ ETTİĞİ HUSUSLAR

 

Yıllık Faaliyet Raporu’nda yer alan bilgilerle ilgili farklı görüşte olup itiraz eden Yönetim Kurulu üyesi bulunmamaktadır.

 

 

D) YILLIK FAALİYET RAPORU’NUN ONAYI

 

Şirket’in 2021 Yılı Hesap Dönemine Ait Yıllık Faaliyet Raporu, Şirket’in Yönetim Kurulu başkanı ve üyeleri tarafından 4 Mart 2022 tarihinde imzalanarak onaylanmıştır.

 

 

     AYHAN BALIKÇI                                      BUĞRA GÖKÇE                                             YILDIZ DEVRAN

Yönetim Kurulu Başkanı                            Yönetim Kurulu Üyesi                                     Yönetim Kurulu Üyesi

              İmza                                                        ve Başkan Vekili                                                       İmza

 

 

 

 

   ÇİĞDEM AŞICI                                             YAVUZ UÇAR                                          HÜLYA ŞAHİN

Yönetim Kurulu Üyesi                                  Yönetim Kurulu Üyesi                              Yönetim Kurulu Üyesi

                İmza                                                             İmza                                                                   İmza

                                                                                                                                

 

 

 

 

   FATİH ÖZKURT                                 AHMET HAMDİ TÜRKMEN                       AYDIN KORKMAZ

  Yönetim Kurulu Üyesi                                 Yönetim Kurulu Üyesi                               Yönetim Kurulu Üyesi

                  İmza                                                                 İmza                                                            İmza

 

 

 

 

    GÜZİN ÖZBAŞ                                              AYŞEN UYSAL                                   ALİ SÜHA SABUKTAY

Yönetim Kurulu Üyesi                                     Yönetim Kurulu Üyesi                                Yönetim Kurulu Üyesi

             İmza                                                                         İmza                                                         İmza

 

 

 

 

MELEK GÖREGENLİ                                          İSMAİL HOCA

Yönetim Kurulu Üyesi                                     Yönetim Kurulu Üyesi                            

             İmza                                                                         İmza                                                        

 

 

 

                                                                        

 

 

 

III) YILLIK FAALİYET RAPORU’NDAKİ HUSUSLAR

 

A) GENEL BİLGİLER

 

a)  Raporun ilgili olduğu hesap dönemi

 

Raporun ilgili olduğu hesap dönemi, 2021 yılı hesap dönemidir.

 

b) Şirket’in ticaret unvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve varsa şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ile varsa internet sitesinin adresi

 

(1) Şirket’in Ticaret Unvanı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GRAND PLAZA GIDA VE OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

(2) Şirket’in Ticaret Sicili Numarası

50603-K-3133

(3) Şirket’in Mersis Numarası

0079001174000010

(4) Şirket Merkezine İlişkin İletişim Bilgileri

Talatpaşa Bulvarı Alsancak İş Merkezi, No: 59, Kat:3  Alsancak – İZMİR

Tel: +90 232 2934701  Fax: +90 232 4217296

(5) Şirket’in İnternet Adresi

http://www.grandplaza.com.tr/

(6) Şirket Şubelerine İlişkin İletişim Bilgileri         

KENT EKMEK FABRİKASI ŞUBESİ

ADRES: Anadolu Cad. No: 680 Çiğli / İZMİR.

Tel : (232) 2934825

 

 

TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI SANAT KAFE ŞUBESİ

ADRES: Umurbey Mahallesi Liman Caddesi No:16/1 Konak/İzmir

Tel : (232) 2934755

 

 

İSMET İNÖNÜ SANAT MERKEZİ ŞUBESİ

ADRES: Kültürpark Fuar İçi – Konak/İzmir

Tel : (232) 2934792

 

İNCİRALTI ENGELLİLER MERKEZİ ŞUBESİ

ADRES: Haydar Aliyev Bulvarı Balçova/İzmir

Tel : (232) 2934774

 

TARİHİ ASANSÖR RESTAURANT KAFE BAR ŞUBESİ

ADRES: Turgut Reis Mahallesi Şehit Nihat Bey Caddesi No:76/A Karataş  Konak / İZMİR

Tel : (232) 2934780

 

DOĞAL YAŞAM PARKI ŞUBESİ

ADRES: Sasalı Doğal Yaşam Parkı Çiğli/İzmir

Tel : (232) 2934748

 

YASEMİN KAFE ŞUBESİ

ADRES: Bostanlı Mahallesi, Hasan Ali Yücel Bulvarı, Beşikçioğlu Camii Karşısı Karşıyaka/İzmir

Tel : (232) 2934779

 

FUAR İZMİR ALANI ŞUBESİ

ADRES: Gaziemir Fuar İzmir Alanı Mahallesi –Gaziemir /İzmir

Tel : (232) 2931200

 

TELEFERİK YEME İÇME TESİSLERİ ŞUBESİ

ADRES: Teleferik Mahallesi Ejder Sokak No:47 Balçova/İzmir

Tel : (232) 2934700

 

EŞREFPAŞA KANTİN ŞUBESİ

ADRES: Yenişehir Mah. Gaziler Cad. No.315 Konak/İzmir

Tel: (232) 2934700

 

HOMEROS SU TESİSLERİ ŞUBESİ

ADRES: Ergene Mah. 456 Sok. No.135-135A-135/1 Bornova/İzmir                       Tel: (232)  2934750

 

BUCA KAMPÜS CAFE ŞUBESİ

ADRES: Aydoğdu Mah. 1263 Sk. No.1/D Buca/İzmir

Tel: (232) 2934700 (23/06/2021 tarihinde kapatılmıştır)

 

BANKET TOPLU YİYECEK İÇECEK HİZM.ŞB.

ADRES: UmurBey Mah. Liman Cad. No.16/6 Konak/İzmir

Tel: (232) 2934700

 

İNCİRALTI ATÖLYE KANTİN ŞUBESİ

ADRES: Bahçelievler Mah. Haydar Aliyev Bulv. No.3/A Balçova/İzmir Tel: (232) 2934700 (23/08/2021 tarihinde kapatılmıştır)

 

İZMİR SANAT CAFE ŞUBESİ

ADRES: Mimar Sinan Mah. 9 Eylül Meydanı No.9/37 A Konak/İzmir

Tel: (232) 2934700

 

MACERA CAFE ŞUBESİ

ADRES: Atatürk Mah. Barbaros Cad. No.131 Bornova/İzmir

Tel: (232) 2934700 (23/12/2021 tarihinde kapatılmıştır)

 

İMBAT CAFE (BAYRAKLI İSKELE) CAFE ŞUBESİ

ADRES: Bayraklı Mah. Altınyol Cad. No.67 Bayraklı/İzmir

Tel: (232) 2934700

 

BADEM SU TESİSLERİ ŞUBESİ

ADRES: Bademli Mah. Pazaryeri Sokak No. 74/1 Ödemiş/İzmir

Tel: (232) 2934700

 

ÜÇKUYULAR BÜFE ŞUBESİ

ADRES: Bahçelerarası Mah. DenizFeneri Sokak No:2/B Balçova/İzmir

Tel: (232) 2934700

 

ÖRNEKKÖY CAFE ŞUBESİ

ADRES: Zübeyde Hanım Mah. Baş Pehlivan Karaali Cad. No.379/1Karşıyaka/İzmir

Tel: (232) 2934700

 

NEFES RESTORAN KAFE BAR ŞUBESİ

ADRES: Bahçelerarası Mah. Haydar Aliyev Bulv. No.4 Balçova-İzmir

Tel: (232) 2598920

 

KUŞ CENNETİ CAFE ŞUBESİ

ADRES: Süzbeyli Mah. Kuş Cenneti Cad. No.50 Menemen-İzmir

Tel: (232) 2934700

 

2 NO’LU ALSANCAK TUVALET ŞUBESİ

ADRES: Liman Yanı Çocuk Parkı Karşısı 1.Kordon Alsancak KONAK/İZMİR

Tel : (232) 2934700

 

3 NO’LU KONAK TUVALET ŞUBESİ

ADRES: Sabancı Kültür Merkezi Karşısı Seyir Konak/İzmir

Tel : (232) 2934700

 

4 NO’LU KONAK TUVALET ŞUBESİ

ADRES: Göztepe İskelesi Karşısı Göztepe Köprüsü Yanı Göztepe-KONAK/ İZMİR

Tel : (232) 2934700

 

5 NO’LU KONAK TUVALET ŞUBESİ

ADRES: Hava Komutanlığı Karşısı Göztepe Konak/İzmir

Tel : (232) 2934700

 

6 NO’LU KARŞIYAKA TUVALET ŞUBESİ

ADRES: Karşıyaka Vapur İskelesi Yanı Mah.  K.Yaka/İzmir

Tel : (232) 2934700

 

10 NO’LU BOSTANLI TUVALET ŞUBESİ

ADRES: Bostanlı Mah. Hasan Ali Yücel Bulvarı No.55/1 Karşıyaka/İzmir

Tel: (232) 2934700

 

12 NO’LU ŞEHİT FETHİ SEKİN TUVALET ŞUBESİ

ADRES: Mansuroğlu Mah. Alija İzetbegovic Cad. No.3 Bayraklı/İzmir

Tel: (232) 2934700

 

13 NO’LU EVKA 3 TUVALET ŞUBESİ

ADRES: Erzene Mah. Cengiz Han. Cad. No.1/1 Bornova/İzmir

Tel: (232) 2934700

 

16 NO’LU BAYRAKLI TUVALET ŞUBESİ

ADRES: Bayraklı Mah. Altınyol Cad. No.63 Bayraklı/İzmir

Tel: (232) 2934700

 

17 NO’LU BAYRAKLI TUVALET ŞUBESİ

ADRES: Bayraklı Mah. Altınyol Cad. No.49 Bayraklı/İzmir

Tel: (232) 2934700

 

 

 

18 NO’LU ŞİRİNYER TUVALET ŞUBESİ

ADRES: Efeler Mah. Forbes Sk. No.1/2 Buca/İzmir

Tel: (232) 2934700

 

19 NO’LU KARŞIYAKA TUVALET ŞUBESİ

ADRES: Mavişehir Mah. 2038/5 Sk. No.1/1 Karşıyaka/İzmir

Tel: (232) 2934700

 

20 NO’LU KARŞIYAKA TUVALET ŞUBESİ

ADRES: Mithatpaşa Mah. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı No.297/1

Konak/İzmir

Tel: (232) 2934700

 

21 NO’LU KARABAĞLAR TUVALET ŞUBESİ

ADRES: Basın Sitesi Mah. 108/2 Sk. No.1/2 Karabağlar/İzmir

Tel: (232) 2934700

 

22 NO’LU KARŞIYAKA TUVALET ŞUBESİ

ADRES: Tersane Mah. Cemal Gürsel Cad. No.19/1 Karşıyaka/İzmir

TEL: (232) 2934700

 

23 NO’LU KARŞIYAKA TUVALET ŞUBESİ

ADRES: Atakent Mah. Hasan Ali Yücel Bulvarı No.57/1 Karşıyaka-İzmir

TEL: (232) 2934700

 

24 NO’LU KARŞIYAKA TUVALET ŞUBESİ

ADRES: Donanmacı Mah. Cemal Gürsel Cad. No.47/1 Karşıyaka-İzmir

TEL: (232) 2934700

 

25 NO’LU BAYRAKLI TUVALET ŞUBESİ

ADRES: Cenzgizhan Mah. 1620/39 Sokak No.25 A Bayraklı-İzmir

TEL: (232) 2934700

 

26 NO’LU KARŞIYAKA TUVALET ŞUBESİ

ADRES: Tuna Mah. Cemal Gürsel Cad. No.33/A Karşıyaka-İzmir

TEL: (232) 2934700

 

27 NO’LU BAYRAKLI TUVALET ŞUBESİ

ADRES: Fuat Edip Baksı Mah. Altınyol Cad. No.77 Bayraklı-İzmir

TEL: (232) 2934700

 

GRAND PLAZA 1 NO’LU BÜFE ŞUBESİ

ADRES: Bostanlı Mah. Hasan Ali Yücel Bulvarı No.55/2 Karşıyaka-İzmir

Tel: (232) 2934700

 

GRAND PLAZA 3 NO’LU BÜFE ŞUBESİ

ADRES: Güzelyalı Mah. Mustafa Kemal Sahil Bulv. No.690/1 Konak/İzmir

Tel: (232) 2934700

 

GRAND PLAZA 4 NO’LU BÜFE ŞUBESİ

ADRES: Alsancak Mah. Atatürk Cad. No.87/2 Konak/İzmir

Tel: (232) 2934700

 

GRAND PLAZA 7 NOLU BÜFE ŞUBESİ

ADRES: Mavişehir Mah. 2038/5 Sk. No.1 Karşıyaka/İzmir

Tel: (232) 2934700

 

GRAND PLAZA 9 NO’LU BÜFE ŞUBESİ

ADRES: Mithatpaşa Mah. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Mo.315/1

Konak/İzmir  Tel: (232) 2934700

 

GRAND PLAZA 10 NO’LU BÜFE ŞUBESİ

ADRES: Bostanlı Mah. Hasan Ali Yücel Bulvarı No.53 Karşıyaka/İzmir

TEL: (232) 2934700

 

GRAND PLAZA 11 NO’LU BÜFE ŞUBESİ

ADRES: Konak Mah. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı No.8 Konak/İzmir

Tel: (232) 2934700

 

GRAND PLAZA 12 NO’LU BÜFE ŞUBESİ

ADRES: Mimar Sinan Mah. 9 Eylül Meydanı No.9/2 Konak/İzmir

Tel: (232) 2934700

 

GRAND PLAZA 13 NO’LU BÜFE ŞUBESİ

ADRES: Adatepe Mah. Kıbrıs Cad. No:4/F Buca-İzmir

Tel: (232) 2934700

 

HALKIN BAKKALI BALIKÇILAR MEYDANI VE ÇARŞISI ŞUBESİ

ADRES: Konak Mah. 874 Sokak No.1 A Konak/İzmir

Tel: (232) 2934700

 

HALKIN BAKKALI GÜLTEPE ŞUBESİ

ADRES: Millet Mah. Samsun Cad. No.23 Konak/İzmir

Tel: (232) 2934700

 

HALKIN BAKKALI GİRNE ŞUBESİ

ADRES: Bahriye Üçok Mah. Rüştü Şardağ Cad. No.54 Karşıyaka/İzmir

Tel: (232) 2934700

 

HALKIN BAKKALI ÖZKANLAR ŞUBESİ

ADRES: Manavkuyu Mah. 243 Sokak No.3/4 Bayraklı/İzmir

Tel: (232) 2934700

 

HALKIN BAKKALI ULUKENT ŞUBESİ

ADRES: İstiklal Mah. 7418 Sokak Centaş Sit. No.10 AA Menemen/İzmir

Tel: (232) 2934700

 

HALKIN BAKKALI BUCA ŞUBESİ

ADRES: Menderes Mah. Erdem Cad. No.97 Buca/İzmir

Tel: (232) 2934700

 

HALKIN BAKKALI DOĞANLAR ŞUBESİ

ADRES: Doğanlar Mah. 1550 sokak No:33-37 A Bornova-İzmir

Tel: (232)

 

HALKIN BAKKALI ERZENE ŞUBESİ

ADRES: Erzene Mah. Türkeli Cad. No:2A Bornova-İzmir

Tel: (232) 2934700

 

 

 

 

      c) Şirket’in organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler

 

 

                (I)  Şirket’in organizasyon yapısı ve dönem içerisindeki değişiklikler

 

 

 

 1.  Organizasyon yapısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Organizasyon yapısında dönem içinde değişikler

 

Dönem içerisinde organizasyon yapısında genel olarak bir değişiklik olmamıştır.

 

 

                      (II)  Şirket’in sermaye ve ortaklık yapısı ve dönem içerisindeki değişiklikler

 

 1.  Sermaye ve ortaklık yapısı

 

ORTAK

31 Aralık 2021

31 Aralık 2020

Sermayedeki Payı (TL)

Pay Oranı (%)

Sermayedeki Payı (TL)

Pay oranı (%)

İzmir B. Şehir Belediyesi

66.729.208,00

50,00

51.729.208,00

50,00

İzfaş A.Ş.

0,00

 

18.475.163,00

17,8576

İzelman A.Ş.

31.842.574,00

23,86

16.555.389,00

16,0020

İzbeton A.Ş.

34.886.633,00

26,14

16.555.744,00

16,0023

Ege Şehir Planlaması A.Ş.

0,00

 

142.911,00

0,1381

TOPLAM

133.458.415,00

100,0000

103.458.415,00

100,0000

 

 

ii)     Sermaye ve ortaklık yapısında dönem içinde değişiklikler

 

 

 • Şirketimiz 04/12/2020 tarih 85 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile 11/12/2020 tarihinde yapılmak üzere Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına  karar verilmiş olup; şirket sermayesi 103.458.415,00 TL dan geçmiş yıllar zararları toplamından 40.000.000,00 TL zarar mahsubu yapılması suretiyle 63.458.415,00 TL na indirilerek sermaye azaltımı yapılması ve eş zamanlı olarak 30.000.000,00 TL artırılmak suretiyle 93.458.415,00 TL na artırılmasını gündeme almış ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirmiştir. Tescil işlemi Ocak 2021 tarihinde gerçekleşmiştir.

 

 

 • Şirketimiz 01/07/2021 tarih 33 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile 06/07/2021 tarihinde yapılmak üzere Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına karar verilmiş olup; şirket sermayesi 93.458.415 TL dan 40.000.000,00 TL ilave edilerek  133.458.415,00 TL na  artırılmasını gündeme almış ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirmiştir. Tescil işlemi Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşmiştir.

 

 

 • Şirketimiz 15/12/2021 tarih 60 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile 28/12/2021 tarihinde yapılmak üzere Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına karar verilmiş olup; şirket sermayesi 133.458.415 TL dan 60.000.000,00 TL ilave edilerek  193.458.415,00 TL na  artırılmasını gündeme almış ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirmiştir. Tescil işlemi 2022 yılında  gerçekleşecektir.

 

 

 

d) Şirket’in imtiyazlı payları ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

 

                        Şirket’in imtiyazlı payları yoktur.

 

     e) Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler

 

 1. Şirket’in Yönetim Kurulu ile ilgili bilgiler

 

Yönetim Kurulu Üyesi Adı

Görevi

Görev Başl. Tarihi

Görev Bitiş Tarihi

AYHAN BALIKÇI

Yönetim Kurulu Başkanı

13.11.2019

 

BUĞRA GÖKÇE

Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan Vekili)

16.05.2014

 

HÜLYA ŞAHİN

Yönetim Kurulu Üyesi

16.05.2014

 

MUSTAFA TAHTASIZ

Yönetim Kurulu Üyesi

21.10.2015

 25.03.2021

ÇİĞDEM AŞICI

Yönetim Kurulu Üyesi

25.01.2016

 

AYDIN KORKMAZ

Yönetim Kurulu Üyesi

29.03.2017

 

GÜZİN ÖZBAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

29.03.2017

 

AHMET HAMDİ TÜRKMEN

Yönetim Kurulu Üyesi

01.03.2018

 

YILDIZ DEVRAN

Yönetim Kurulu Üyesi

20.03.2019

 

GÖZDE DİHKAN PARÇALI

Yönetim Kurulu Üyesi

20.03.2019

08.03.2021

AYŞEN UYSAL

Yönetim Kurulu Üyesi

23.03.2020

 

MELEK GÖREGENLİ

Yönetim Kurulu Üyesi

23.03.2020

 

ALİ SÜHA SABUKTAY

Yönetim Kurulu Üyesi

16.04.2020

 

JO KOHEN

Yönetim Kurulu Üyesi

01.06.2020

13.12.2021

İSMAİL HOCA

Yönetim Kurulu Üyesi

01.10.2020

 

FATİH ÖZKURT

Yönetim Kurulu Üyesi

08.03.2021

 

YAVUZ UÇAR

Yönetim Kurulu Üyesi

25.03.2021

 

 

 

 

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN KISA ÖZGEÇMİŞLERİ

 

Yönetim Kurulu Başkanı: Sayın Ayhan Balıkçı   

1960 yılında Gaziantep’de doğdu. Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümü mezunudur. 1990-1998 yılllarında Maliye Bakanlığı Milli Emlak Kontrolörü, 1999-2000 yıllarında İzmir Defterdar Yardımcısı,  İzmir Milli Emlak Daire  Başkanı ve İzmir İli Kamulaştırma Komisyon Başkanı, 2001-2010 yıllarında Maliye Bakanlığı Milli Emlak Başkontrolörü, 2011-2017 yıllarında Maliye Bakanlığı Maliye Uzmanlığı (Bakanlık Denetim Elemanı) olarak görev yapmış, 2018 yılından itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzman Denetçi ve Müfettiş olarak görev yapmıştır. 2021 yılından itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Daire Başkanı olarak görevini sürdürmekte olup, Kasım 2019 dan beri şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Vekili:  Sayın Dr. Buğra Gökçe

1974 yılında Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden 1995 yılında mezun oldu. Aynı üniversiten 2000 yılında yüksek lisans derecesi aldı. 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Şehir Planlama ana bilim dalında doktora derecesi alan Gökçe, 2007 yılı içinde Japon hükümetinin sağladığı burs ile Japonya’da “Japon Kentleri, Kent Planlama ve Uygulamaları” konusunda 3 aylık uluslararası eğitim çalışmasına katıldı. TMMOB Şehir Plancıları Odası’nda 2002-2004 yılları arasında Ankara Şube yönetim kurulu üyeliği, 2004-2006 yılları arasında Oda genel merkezinde II. başkanlık, 2006-2007 yılları arasında Oda Genel Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2005 yılından bu yana Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Planlama Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev alan Gökçe, 2008 yılından bu yana ise İzmir II numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeliği ve başkanlığı yapmaktadır. 2010 yılında devlet memuriyetinden istifa etti. Gökçe son olarak İzmir Büyük Şehir Belediyesi Fen İşleri ve Alt Yapı Dairesi Başkanı olarak görev yaptı ve Genel Sekreter olarak devam etmektedir. 

 

Yönetim Kurulu Üyesi: Hülya Şahin

20.09.1963 doğumludur. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 1985 yılında mezun oldu. 1987 yılında Yüksek Lisansını tamamladı.  1990-2002 yılları arasında Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Ziraat Yüksek Mühendisi olarak çalıştı. 2002 yılından itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Ziraat Yüksek Mühendisi olarak görev yaptı. 2007–2011 yılları arasında Tarım Yapı Şube Müdür’ü olarak görev yaptı. 2013-2014 yılları arasında Eşrefpaşa Hastanesi Müdürü olarak görev taptı. 2014 Mayıs ayından itibaren ve halen İzmir Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nde Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır.

 

Yönetim Kurulu Üyesi: Çiğdem Aşıcı   

1973 doğumlu olup Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü mezunudur. İzmir Büyükşehir Belediyesinde 1998 yılında başlayan çalışma hayatına 20 yıldır devam etmektedir. Park bahçeler kadrosunda Mayıs 2014 itibari ile Yeşil Alanlar Bakım Müdürü olarak atandı. Son olarak da 2015 yılında atandığı Park ve Bahçeler Daire Başkanı olarak görevine halen devam etmektedir.

 

Yönetim Kurulu Üyesi: Mustafa Tahtasız            

27.04.1966 Ankara doğumludur.  1990 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Tıp Doktoru olarak mezun olmuştur. 1992-1997 yılları arasında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kardiyoloji ihtisası yapmak suretiyle Kardiyoloji Uzmanı olmuştur. 1997 yılından bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi’nde Kardiyoloji uzmanı olarak görev yapmaktadır. 25/03/2021 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmıştır.

 

Yönetim Kurulu Üyesi: Güzin Özbaş    

26 Kasım 1964 Sungurlu – Çorum doğumludur. 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Lisansını tamamlamıştır. 1991 Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 1992 yılında İzsu Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü Havza Birimi Denetim elemanı olarak göreve başlamış, 2008-2016 yılları arası İzsu Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Ruhsat Denetim Koruma Şube Müdürlüğü görevine geçmiştir. 2016 yılından itibaren de İzsu Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı görevine devam etmektedir.

 

Yönetim Kurulu Üyesi: Aydın Korkmaz

26.02.1976 Şumnu/Bulgaristan doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünden 1997 yılında mezun oldu. 1997-1998 yılları arasında Görece  Belediyesi nde Çevre  Mühendisi olarak çalıştı. 1998-1999 yılları arasında askerlik görevini yedek subay olarak tamamladı 1999 yılından itibaren İzsu Genel Müdürlüğü Çevre Koruma Daire Başkanlığında Çevre Mühendisi olarak  olarak görev yapmaya başladı. 2012-2013  yılları arasında Kanalizasyon Daire Başkanlığında görev yaptı. 2014 yılının başında Genel Müdür Yardımcılığına bağlı sorumlu mühendis olarak Ödemiş, Tire, Kiraz ve Beydağ bölgelerinde görevlendirildi. Mayıs/2014 döneminde 6360 sayılı yasayla bağlanan ilçelerden sorumlu Su ve Kanal İşletme Daire Başkanlığının kurulmasından sonra Ödemiş Şube Müdürü olarak göreve başladı. Agustos/2016 yılından itibaren ve halen Su ve Kanal İşletme Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır.

 

Yönetim Kurulu Üyesi: Ahmet Hamdi Türkmen

09.09.1951 İzmir Kınık doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1970 yılında Akşam’ın İzmir bürosunda başladı. Ege Ekonomi ve Yeni Asır’da çalıştı. Spor, politika, iş, ekonomi, şehir ve belediye muhabiri olarak çalıştı. 1984 yılında Yeni Asır’da Haber Müdürü oldu. Halen gazeteci olarak faaliyetini sürdürmektedir.

 

 

Yönetim Kurulu Üyesi: Yıldız Devran

24.01.1966 yılında İzmir‘de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği bölümünden 1987 yılında mezun oldu sonrasında Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği- Cevher Hazırlama Ana Bilim Dalı’ nda Yüksek Lisans yaptı. (1991)

Çalışma hayatına 1989 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğünde Mühendis ve ekip şefi olarak başlamıştır. İşe başladığı  tarihten bu yana kesintisiz olarak Büyükşehir Belediyesinde görev almıştır. 1989-1995 yıllarında Hava Kirliliği Denetim Ekibi Mühendisi ve Ekip Şefi,1995-1999 yıllarında Çevre Sağlığı Hizmetleri Şube Müdür Yardımcısı, 1999-2003 yıllarında Çevre Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürü, 2003-2007 yıllarında Çevre ve Sağlık  İşleri Daire Başkanı, 2007-2017 yıllarında, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı görevlerini almış olup, Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. 20/03/2019 tarihinden itibaren şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesidir.

 

Yönetim Kurulu Üyesi: Gözde Dihkan Parçalı

04.07.1973 yılında İzmir’de doğdu. 1991 yılında 60.Yıl Anadolu Lisesini, 1996 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği’ni, 2019 yılında ise : İstanbul Üniversitesi İş sağlığı ve Güvenliği’ni bitirmiştir. İngilizce e Almanca bilmektedir. 2012-2013 yıllarında Elektrik Atölyesi –Elektrik Mühendisi, 2013-216 yıllarında Elektrik Atölye sorumlusu, 2016-2018 yıllarında Elektrik ve Pompa İstasyonları Şube Müdürü olarak görev yapmış  ve 2018 yılında itibaren  Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanı olarak görevine devam etmektedir. 08/03/2021 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır.

 

Yönetim Kurulu Üyesi: Ayşen Uysal

1973 yılında İzmir’de doğdu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, aynı üniversitede Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi anabilim dalında yüksek lisans derecesini aldı. 1999 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla Paris’e gitti. Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nde ikinci yüksek lisansını 2000 yılında tamamlamasının ardından, 2005 yılında aynı üniversitede Siyaset Bilimi doktoru unvanını aldı. 2005 yılının Kasım ayında Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde yardımcı doçent olarak göreve başladı. 2010 yılında doçent, 2015 yılında da profesör oldu. Tarihsel Sosyoloji. Stratejiler, Sorunsallar ve Paradigmalar (Ferdan Ergut ile birlikte, Dipnot Yayınları, 2012 (2007)), Siyasal İslam ve Liberalizm (Yakın, 2009) ile İsyan, Şiddet, Yas. 90’lar Türkiye’sine Bakmak (Dipnot Yayınları, 2016) başlıklı kitapları derledi. İletişim Yayınları'ndan 2010 yılında Particiler. Türkiye'de Partiler ve Sosyal Ağların İnşası (Oğuz Topak ile birlikte) ve 2017 yılında Sokakta Siyaset. Türkiye’de Protesto Eylemleri, Protestocular ve Polis kitaplarını yayınladı. Sokakta Siyaset kitabının Fransızca baskısı Editions du Croquant’dan 2019 yılının Kasım ayında yayınlandı. Toplumsal hareketler, protesto eylemleri, siyasal aktivizm, polis, güvenlik ve siyasal partiler alanlarında, uluslararası ve ulusal dergi ve kitaplarda farklı dillerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunan Uysal, Fransa ve İsviçre’de dersler verdi. Tübitak destekli ulusal projeleri yönetti; Paris Belediyesi, Fransa Bilimsel Araştırmalar Ulusal Ajansı gibi uluslararası destekli projelerde görevler aldı. Halen Fransa, Rusya, Arjantin ve Türkiye’den bilim insanları ile birlikte uluslararası bir araştırma projesini yürütmektedir. Paris Sosyolojik ve Siyasal Araştırmalar Merkezi-Kent Kültürleri ve Toplumları (CRESPPA-CSU); Türk, Osmanlı, Balkanlar ve Orta Asya İncelemeleri Merkezi (CETOBAC, Paris) ve Fransız Anadolu Araştırmaları Merkezi’ne bağlı araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

 

 

Yönetim Kurulu Üyesi: Melek Göregenli

İzmir’de doğdu ve akademik yaşamının tümü İzmir’de Ege Üniversitesi’nde gerçekleşti. Ege Üni. de 1982 yılında Psikoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Sosyal Psikoloji-Çevre Psikolojisi alanında 1985’de uzmanlık (Kentsel alanların algılanması ve kentsel imajlar-İzmir’in psikolojik temsilleri), 1991 yılında doktora (Toplu konutlarda insan-mekan ilişkileri) derecesini aldı. 1986-2017 yılları arasında asistan olarak girdiği E.Ü. Psikoloji Bölümü’nde Profesör ve sosyal psikoloji anabilim dalı başkanı olarak çalışırken, Ocak-2017’de Barış imzacısı olması nedeniyle KHK ile ihraç edildi. İhraç edilmeden önceki son iki yıl, Ege Üni. de Sosyal Bilimler alanında en yüksek akademik performans puanına sahip olduğu için, akademik teşvik üst kurulunda, sosyal bilimler temsilcisi  ayrıca E. Ü. Edebiyat Fak. Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyesi (Profesör temsilcisi) olarak görev yapıyordu. Çok sayıda akademik ulusal ve uluslararası kitap, kitap bölümü, makale, proje vb., Türkçe ve İngilizce yayınları, Web of Science ve diğer uluslararası indexlerde yayınlarına yapılmış 500 den fazla atıf bulunmaktadır; çok sayıda lisansüstü tez danışmanlığı yapmıştır. Üniversite dışında,  İzmir Ticaret Odası’nda 5 yıl Araştırma Ofisi Danışmanlığı, 2007-2011; Selçuk Belediyesi Kent Belleği Müzesi kuruluş çalışmaları ve Selçuk Göç Envanteri çalışmaları 2012-2014;  İzmir Valiliği İl İnsan Hakları Grubu Üyeliği (E.Ü.Temsilcisi olarak),2007-2009;  Türkiye Bilimler Akademisi Psikoloji Öngörü Çalışma Grubu Üyeliği, 2003-2006;- HABİTAT Conference, İstanbul. HABİTAT Ulusal Rapor'a Katkı, 1996; -HABİTAT-Yerel Gündem 21, İzmir Çalışma Grubu Üyeliği, (1996-1998), bazı ulusal çalışmalar olarak örnek verilebilir. Çok sayıda uluslararası akademik projelerde de görev almıştır. British Council Bursu Amerikan İlmi Araştırmalar Vakfı. Doktora maddi destek. TÜBA Uluslararası Yayınları Destek Programı, Comenius Araştırma Destek Programı, 5 adet TUBİTAK Proje Desteği gibi, ulusal ve uluslararası burs ve destekler almıştır. Web of Science tarafından taranan Türk Psikoloji Dergisi" (Turkish Journal of Psychology) başta olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası dergide yayın kurulu üyeliği ve hakem olarak halen görev yapmaktadır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası STK'da eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmüştür. 2017 yılından bu yana, akademik ve sivil toplum çalışmalarını, bağımsız araştırmacı olarak sürdürmektedir.

 

Yönetim Kurulu Üyesi: Ali Süha Sabuktay

Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun. İzmır Büyükşehir Belediyesi'nde 1999 yılında Izmir Yayıncılık A.S'de  genel koordinatör olarak çalışmaya başladı. İz Enerji, Unibel ve İzbelcom anonim şirketlerinde genel müdürlük yaptı. 2014 -2019 yıllarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanlığı görevini yerine getirdi. İzmir Akdeniz Akademisi yönetim kurulunda üye ve genel koordinatör olarak görevlendirildi. Halen bu görevi sürmektedir.

 

Yönetim Kurulu Üyesi: Jo Kohen

1956 İzmir doğumlu olan Bay Kohen, 1971 yılında İsrail’e dönmüştür. İsrail de pastacılık eğitimini tamamlamıştır. Hilton Tel-Aviv de 6 mekanda staj yapmıştır. Belçika’da Cafe işletmeciliği Eğitimini tamamlamıştır. Birçok pastacılık ve catering eğitimlerine katılmıştır. İsrail’de ilk donuk pasta ürünleri fabrikasını kurmuştur.

İzmir’ de Aladin Donmuş unlu Mamüller fabrikası, Cafe Reci’s, La Folie, La Cigale, Levent Marina, Peximet,   Cocoloco,, Apropo Çeşme, Pita’s fast food ve Festival Catering ve daha birçok işletmenin  kurucusudur. Türkiye genelinde otuza yakın danışmanlık hizmeti vermiştir.

2020 yılı itibarı ile İzmir Büyükşehir Belediyesinde  Kafe ve Restoran Kurulum Danışmanı olarak görev yapmaktadır. 13/12/2021 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmıştır.

 

Yönetim Kurulu Üyesi: İsmail Hoca

1962 İstanbul’da doğdu.  Fenerbahçe lisesi, 9 Eylül Üniversitesi mezunudur. 1982-1986 Cumhuriyet Gazetesi/İzmir Büro, 1987-1988 Tempo Dış Tic. A.Ş., 1992-1999 Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Satış Uzmanı), 1999-2002 Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Muhasebe Şefi), 2000-2008 Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Toplam Kalite Koordinatörü), 2008-2010 Enerji yatırım danışmanlığı ve ticareti, 2010-2012 Firsttech Bilişim A.Ş. (CEO), 2012-2018 Danışmanlık ve Aracılık hizmetleri görevlerinde bulunmuştur.

 

Yönetim Kurulu Üyesi: Fatih Özkurt

Fatih Özkurt, 7 şubat 1971 yılında Aydın’da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde tamamlamıştır. 1989 yılında İzmir Maltepe Askeri Lisesi’ni, 1993 yılında Kara Harp Okulu’nu bitirerek 30 ağustos 1993 tarihinde Piyade Teğmen olarak mezun olmuştur. Sırasıyla Kıbrıs, Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Konya ve Malatya olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Birlik Komutanlığı ve Karargâh Subaylığı görevlerinde bulunmuştur.

1999 yılında Kosova Türk Barış Gücü, 2001-2004 yıllarında Anıtkabir Merasim ve Muhafız Bölük Komutanlığı, 2015-2019 yıllarında Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığı Protokol Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş ve Ağustos 2019 yılında emekli olmuştur.

Fatih Özkurt, Elazığ Fırat Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini, Konya Selçuk Üniversitesi’nde doktora eğitimini tamamlayarak tarih doktoru unvanını almış, tezleri Milli Mücadele’nin Gizli Kahramanı Yörük Ali Efe ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Askeri Tatbikat ve Manevralar” adlarıyla kitap olarak basılmıştır.

Emekli Albay Dr. Fatih Özkurt Mart 2021 tarihinden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi Protokol Koordinatörlüğü görevine ve aynı zamanda akademik çalışma ve konferanslarına devam etmektedir. 08/03/2021 tarihinden itibaren şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesidir.

Yönetim Kurulu Üyesi: Dr. Yavuz Uçar

Op. Dr.Yavuz Uçar 29Nisan 1964 Kayseri Sarız doğumludur. İstanbul Haydarpaşa Lisesi sonrası İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi nden 1987 yılında mezun olmuştur. Erzurum İli Tortum İlçesi Esendurak Köyünde mecburi hizmetini tamamladıktan sonra, Kocaeli Kandıra İlçesi ve Trabzon KTÜ Tıp Fakültesinde çalışmıştır. 1991 – 1996 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi nde Genel Cerrahi ihtisasını tamamlamış, 1998 yılı sonuna kadar aynı klinikte uzman olarak çalışmıştır. 2012 yılına kadar Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi nde Genel Cerrahi Uzmanı ve bir dönem idareci olarak çalıştıktan sonra İBB Eşrefpaşa Hastanesi nde çalışmaya başlamış ve halen aynı hastanede Genel Cerrahi Uzmanı ve Başhekim Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Çeşitli yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış,  ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş makaleleri bulunmaktadır. 25/03/2021 tarihinden itibaren şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesidir.

 1. Şirket’in Üst Düzey Yöneticileri ile ilgili olarak dönem içerisindeki değişiklikler

 

Şirket’in Üst Düzey Yöneticileri ile ilgili olarak dönem içerisinde bir değişiklik olmamıştır.

 

 

 

 

 1. Şirket’in personel sayısı ile ilgili bilgiler

 

2021 yılı gerçekleşen ortalama personel sayısı             : 473 kişi 

2021 yılı sonu personel sayısı                                             : 492 kişi

 

e) Şirket Genel Kurulunca verilen izin çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler

 

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamında bir faaliyeti bulunmamaktadır.

 

 f) Şirket’in vizyonu, misyonu, temel ilkeler

 

VİZYONUMUZ

8 bin yıllık tarihe sahip, kültür ve uygarlıklar hazinesi İzmir’in yurt içi ve yurt dışında tanınmış sayılı turizm kentlerinden biri olması için çalışmaktır.

 

MİSYONUMUZ

Başta İzmir halkı olmak üzere, kentimize gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerimize, kalite ve gıda güvenliğini sürekli geliştirerek uluslararası standartlarda hizmet etmektir.

 

 ÇALIŞMA PRENSİPLERİMİZ

Uluslararası standartlarda hizmet sunmak,

Depolamadan sunuma kadar hijyen kurallarına uymak,

Konusunda eğitim almış tecrübeli personel istihdam etmek,

Personel hijyenini sağlamak,

Tedarik edilen gıda ürünlerinin kalite ve güvenilirliğine önem vermek,

Hizmetlerin günlük, haftalık ve aylık kontrollerini yapmak,

Ekonomik fiyat politikası ile kamu hizmetini ön planda tutmak,

Kamu hizmetini ön planda tutmakla beraber karlılığı ihmal etmemek.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

Grand Plaza A.Ş., İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı bir kamu şirketidir. Bu nedenle özel sektörden farklı olarak hizmet verdiği işletmelerde, sadece kar etme değil aynı zamanda ekonomik ve kaliteli ürünü güler yüzlü hizmetle sunma görev ve sorumluluğunu taşımaktadır. Hizmet anlayışımızın temelindeki sosyal adalet, eşitlik ve yasalara uygunluk çalışmalarımızın ana hedefidir.

 

Bu görev ve sorumluluk anlayışı yönetim kurulumuz, yöneticilerimiz ve tüm çalışanlarımızın ortak paydasıdır.

 

Grand Plaza A.Ş., hizmet verdiğimiz müşterilerimiz için olduğu kadar, hizmet aldığımız kurumlar ve hizmet veren personelimizin arasında da karşılıklı güven ve anlayışı kalite yönetim sistemi ile geliştirmek için çaba sarf eder.

 

Grand Plaza A.Ş., tüm yönetici ve çalışanları ile güçlerini odakladıkları, ekip ruhu ile elele çalıştıkları hedef sektörün en iyilerinden biri olmak, müşteri memnuniyeti ve kaliteyi sürekli kılmaktır.

 

Bu hedef doğrultusunda, Ulusal Yasal Mevzuatlar ile  sürekli iyileştirme ve geliştirme çabasını bir kurum karakteri haline getirmeyi taahhüt ederiz.

 

g) Şirket’in tabi olduğu yasal çevre ve düzenlemeler ile dönem içerisinde yararlandığı devlet teşvik ve yardımları

 

 1. Şirket’in tabi olduğu yasal çevre ve düzenlemeler

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulan ve faaliyet gösteren bir anonim şirkettir. Ayrıca aşağıdaki yasal düzenlemelere tabidir:

 • Tüm Vergi Kanunları
 • Türk Ticaret Kanunu
 • İş Kanunu
 • Sosyal Sigortalar Kanunu
 • Borçlar Kanunu
 • Kamu İhale Kanunu

 

 1. Şirket’in dönem içinde yararlandığı devlet teşvik ve yardımları

Şirketimizin yararlandığı herhangi bir devlet teşvik ve yardımı bulunmamaktadır.

 

B) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

 

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları

 

Sağlanan mali menfaat

2021 Yılı Tutarı (TL)

2020 Yılı Tutarı (TL)

Huzur hakkı + Ücret

1.557.024,76

1.236.043,96

DİĞER

YOKTUR

YOKTUR

Toplam

1.557.024,76

1.236.043,96

 

 • Yönetim Kurulu üye sayısı 2020 yılında 11 kişiden 15’e yükseltilmiştir.

 

C) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

 

 1. Şirket’in ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler

 

Sabit Kıymetler

2021 Yılı Tutarı (TL)

Demirbaş + Tesis Cihaz Makine + Haklar + Özel Maliyet

20.364.284,00

TOPLAM

20.364.284,00

 

                2021 yatırımlarımızın dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

 

İşletme

2021 Yılı Tutarı (TL)

Yasemin Cafe

9.603.420,00

Nefes Restaurant

5.763.859,00

Halkın Bakkalı Depo ve Şubeleri

1.904.211,00

Homeros Su Tesisleri

1.191.728,00

İmbat Cafe

820.831,00

İzmir Fuar

692.085,00

Diğer (Merkez,Kent Ekmek,Banket,Asansör, İBB.,Eşrefpaşa Kantin,İnciraltı,İzmir Sanat,Kuş Cenneti, Havagazı)

388.150,00

TOPLAM

20.364.284,00

 

 

 1. Şirket’in iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile Yönetim Kurulu’nun bu konudaki görüşü

 

Şirket bağımsız denetime tabi olduğundan, Kanun’un 397 inci maddesi hükümlerine göre iç denetim birimi kurulmuş ve denetimlere başlanmıştır.

 

2022 yılında da iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetlerine devam edilecektir.

 

 

 

 

 1. Şirket’in doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler

 

 

Grand Plaza A.Ş.’nin Doğrudan İştiraki (Şirket Adı)     :

İzmir Deniz İşletmeciliği A.Ş.

 

  Şirketin Ödenmiş Sermayesi :                                                            

233.250.000,00 TL

   

 

 

Şirketin Ödenmiş Sermayesi İçinde Grand Plaza   A.Ş.'nin Hisse Tutarı ve Oranı (30/07/2021 tarihi ile)

 

 

-Bedelli Hisseler : 

1.866,00 TL

 

-Hisse Oranı         :

% 0,0008

         
 

               

 • İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm A.Ş.’de bulunan 1.866,00 TL’lık sermaye payımız 30/07/2021 tarihinde İzbeton İzmir Büyükşehir Belediyesi Beton ve Asfalt Üretim ve Dağıtım Tesisleri Su Kanalizasyon Tic. ve San. A.Ş.’ne devir edilmiştir.

 

 1. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Şirketimiz bağımsız denetime tabi olup, hesap dönemi içerisinde yapılan özel veya kamu denetimi yoktur.

 

 1. Şirket aleyhine açılan ve Şirket’in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler

İ.B.B.’nin desteği ile kurulmuş olan ve bu doğrultuda faaliyetlerini sürdürmekte olan şirketimizin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte olmamasına rağmen şirketimiz aleyhine açılmış ve devam eden davalar söz konusudur. Şirketimizin İzmir B. Belediyesi’nden kiralamış olduğu işyerleri için İ.B.B.’ne kira ödeniyor olmasına rağmen Maliye Bakanlığı tarafından özellikle talep edilen Ecrimisil bedelleri söz konusudur. Şirketin alehine açılmış devam etmekte olan dava, icra tazminat tutarı 484.000,00 TL olup, tamamına karşılık ayrılmıştır. Ayrıca şirket lehine açılmış olan dava, icra tutarı ise 300.063,00 TL’dır.

 

 1. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar

Şirketimiz ve Yönetim Kurulu üyelerimizin mevzuat hükümlerine aykırı uygulamaları nedeniyle adli ve idari yaptırımları söz konusu değildir.     

 

 1. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, Genel Kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler

 

Şirket geçmiş dönemlerde hedeflerine ulaşmış ve Genel Kurullarda alınan kararlar tamamıyla yerine getirilmiştir.

 

 

 • 11/12/2020 tarihinde yapılan  Olağanüstü Genel Kurul’da alınmış olan ve aşağıda belirtilen karar, 21 Ocak 2021’de gerçekleştirilerek tescil edilmiştir.

 

Genel Kurul kararının özeti

Kararın yerine

getirilip getirilmediği

Şirketimiz 04/12/2020 tarih 85 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile 11/12/2020 tarihinde yapılmak üzere Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına  karar verilmiş olup; şirket sermayesi 103.458.415,00 TL dan geçmiş yıllar zararları toplamından 40.000.000,00 TL zarar mahsubu yapılması suretiyle 63.458.415,00 TL na indirilerek sermaye azaltımı yapılması ve eş zamanlı olarak 30.000.000,00 TL artırılmak suretiyle 93.458.415,00 TL na artırılmasını gündeme almış ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirmiştir.

21 Ocak 2021 tarihinde

tescil edildi.

 

 • 06/07/2021 tarihinde yapılan  Olağanüstü Genel Kurul’da alınmış olan ve aşağıda belirtilen karar, 04 Ağustos 2021’de gerçekleştirilerek tescil edilmiştir.

 

Genel Kurul kararının özeti

Kararın yerine

getirilip getirilmediği

Şirketimiz 01/07/2021 tarih 33 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile 06/07/2021 tarihinde yapılmak üzere Olağanüstü Genel yapılmasına  karar verilmiş olup; şirket sermayesi 93.458.415,00 TL dan 40.000.000,00 TL artırılmak suretiyle 133.458.415,00 TL’na çıkarılmasını gündeme almış ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirmiştir. 

04 Ağustos 2021 tarihinde

tescil edildi.

 

 • 15/12/2021 tarihinde yapılan  Olağanüstü Genel Kurul’da alınmış olan ve aşağıda belirtilen karar 2022 yılında tescil edilecektir.

 

Genel Kurul kararının özeti

Kararın yerine

getirilip getirilmediği

Şirketimiz 15/12/2021 tarih 60 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile 28/12/2021 tarihinde yapılmak üzere Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına karar verilmiş olup; şirket sermayesi 133.458.415 TL dan 60.000.000,00 TL ilave edilerek  193.458.415,00 TL na  artırılmasını gündeme almış ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirmiştir.

2022 yılında tescil edilecektir.

 

 1. Şirket’in yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler

 

Yapılan Bağışlar

2021 Yılı Tutarı (TL)

Kamu Kurumları

-

Eğitim Kurumları

-

Toplam

-

   

Yapılan Bağışlar

2021 Yılı Tutarı (TL)

Ayni

-

Nakdi

-

Toplam

-

 

-İnciraltı Engeliler Merkezi Kafe Şubemizde, sosyal sorumluluk projesi kapsamında engelli vatandaşlarımıza yapılan satışlarda %50 iskonto uygulanmakta olup 2021 yılında toplam 248.500,50 TL., Kuş Cenneti Cafe Tarım ve Orman Bakanlığı Bakanlık personeli ve birinci derece akrabasına %30  iskonto uygulanarak 2021 yılında toplam 435,90 TL indirim yapılmıştır.

 

 1. Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önemler

 

Şirket’in hâkim teşebbüsü İzmir Büyükşehir Belediyesidir. 2021 yılı içerisinde hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler bulunmamaktadır.

 

2021 yılı içerisinde bu nitelikte alınan önlem veya alınmasından kaçınılan önlem yoktur.

 

 1. Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (i) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin Şirket’i zarara uğratıp uğratmadığı, Şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği

 

2021 yılı içerisinde bu nitelikte bir hukuki işlem bulunmamaktadır.

 

  D) FİNANSAL DURUM

 

 1. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin Yönetim Kurulu’nun analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında Şirket’in durumu

 

Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin Yönetim Kurulu’nun analizi ve değerlendirmesi:

 

 

2021 (TL)

2020 (TL)

Net satışlar

107.689.955,00

72.272.479,00

Brüt kar/zarar

-25.477.644,00

-11.918,904,00

Faaliyet karı/zararı

-73.322.357,00

-36.133.223,00

Net dönem karı/zararı

-73.702.522,00

-36.218.204,00

Faiz ve Vergi Öncesi Kar

-72.981.280,00

-35.913.764,00

Finansal borçlar

-

-

Özkaynaklar

-15.837.758,00

-12.124.876,00

Varlıklar toplamı

74.600.846,00

40.932.209,00

Yatırımlar (Sabit Kıymetler)

20.364.284,00

5.526.268,00

 

 

2021 YILI

BÜTÇE

GERÇEKLEŞME

SAPMA

TOPLAM GELİRLER

73.236.985,00

110.377.516,00

-37.140.531,00

 

   

 

Personel Gid. Toplamı

63.147.405,00

66.610.522,00

-3.463.117,00

İlk Madde ve Tic. Mal Maliyeti

30.048.142,00

58.236.490,00

-28.188.348,00

Diğer Giderler Toplamı

21.602.010,00

35.719.443,00

-14.117.433,00

AMORT. HARİÇ TOPLAM GİDER

114.797.557,00

160.566.455,00

-45.768.898,00

 

   

 

Amortisman

5.520.000,00

8.780.653,00

-3.260.653,00

 

   

 

AMORT. DAHİL TOPLAM GİDER

120.317.557,00

169.347.108,00

-49.029.551,00

 

 

 

 

2021 ZARAR    

-47.080.572,00

-58.969.592,00

-11.889.020,00

 

 

Planlanan faaliyetlerin gerçekleşme durumu:

 

Bornova Homeros mevkiinde bulunan 19 litrelik damacana su üretim tesisimizde, İzmir Su markalı ürünümüzün satışının yapılması için Bayi sayımız 20’ye ulaşmış olup, satışımız 1.277.096 adede yükselmiştir. Bir önceki yıl satışımız yine adet bazında 1.219.490 adet olarak gerçekleşmişti. (%4,7 adet bazında artış).

 

2020 yılının Ağustos ayında işletmek için İzsu Genel Müdürlüğünden devir aldığımız Ödemiş Badem Su tesislerinde 2021 yılında 2.565.613 adet 19 litrelik damacana su üretim ve satışı gerçekleştirilmiştir.

 

Önceki yılın satışı 2.785.940 adet olarak gerçekleşmiştir. Bu verileri incelediğimizde bir önceki yıla göre %8,6 oranında adet bazında düşüş meydana gelmiştir. Şirket değişimi ve Pandeminin getirdiği olumsuz koşullar satışlarımızı olumsuz etkilemiştir.

 

Sosyal amaçlı olarak faaliyet gösterdiğimiz Kent Ekmek fabrikamızdaki ucuz ve sağlıklı Ekmek üretimimiz devam etmektedir. 06.09.2021 tarihinde Kent Ekmek ibaresi Halk Ekmek oldu. Fabrikamızın mevcut otomasyon sistemi tamamen yenilenip, revize edildi. İzlenebilirlik ve kontrol düzeyi yükseltilmiştir. Tüm revize işlemleri kendi imkanlarımızla yapılmıştır. Iskarta ekmek, geri dönüşüm oranı ve enerji tüketimi düşmüştür. Beyaz, Kepekli ve Glutensiz ekmek yanında; Tam buğdaylı, Çavdarlı ve Karakılçık ekmeği üretimine başlanmıştır. Kasım ayı sonuna kadar günlük ortalama 42.000 adet olan üretimimiz, ekonomide meydana gelen dalgalanmalar ve maliyet artışları nedeni ile, Ekmeğimize talep artmış ve günlük ortalama üretimimiz 110.000 adede yükselmiştir. Ayrıca dış alım yolu ile tedarik ettiğimiz Ekmek satış büfelerimizide kendi imkanlarımızla üretmeğe başladık. Bu yolla %25 tasarruf sağlanmaktadır. Yıl içerisinde ortalama 61 adet Büfe işletmecimizle toplam 15.172.366 adet/yıl Ekmek üretilmiş ve Halka ulaştırılmıştır. 

Yine fabrikamızda ürettiğimiz Glutensiz Ekmeğimizde 2021 yılında 86.940 adet/yıl olarak gerçekleşmiştir. Sosyal amaçlı Ekmek üretimlerimiz aynı amaca yönelik olarak devam etmektedir.

 

2020 yılında, Tarımsal üretim yapan Kooperatiflerin desteklenmesi amacı ile üretmiş oldukları ürünlerin satılması için, Halkın Bakkalı adı altında açtığımız 9 adet marketimiz, Yılsonu toplam 21.636.334.-TL.’lik ciroya ulaşmıştır. Bu cironun oluşumunda Şirketlerimizden İzelman A.Ş.’nin Personelinin Gıda yardımı ile ilgili alış – verişlerini Halkın Bakkalı marketlerimizden yapmalarının da ciddi etkisi olmuştur.

 

Tüm Dünyayı ve Ülkemizi etkisi altına alan Pandemi nedeni ile ihtiyaç sahibi Vatandaşlara yardım etmek amacıyla, yardım etmek isteyen Vatandaşlarımızı, Halkın Bakkalı marketimizin İnternet ortamında oluşturduğumuz sanal satış kanalı ile buluşturarak satışlarımızı gerçekleştirdik.  Hem Pandeminin iki döneminde hem de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen büyük Deprem nedeni ile satış kanalımız çok yoğun olarak kullanılmış, Halkın beğenisini kazanmıştır. Bu yolla yapılmış olan satışlarımız 2021 yılında da devam etmiş ve toplam 2.665.420.-TL’ye ulaşmıştır.  E-ticaret sitemiz yayına alınmıştır. Ortak ödeme, sanal pos entegrasyonu, Kargo entegrasyonu ve yönetim paneli tamamlanmıştır.

 

Şirketimizin en yoğun olarak çalışan ve ayrı bir öneme sahip olan Yasemin kafeterya işletmesi, 29 Eylül 2020 günü, bacada çıkan Yangın nedeni ile tamamen yanmıştır. Şirketimiz bu olay nedeni ile çok büyük zarar uğramıştır. Söz konu işletmemizin 09.07.2021 tarihinde tekrar faaliyete başlamamış ve çok kısa sürede yeni yapısı ile vatandaşlarımızın beğenisini kazanmış olup, çok kısa sürede yüksek performansa ulaşmıştır.

 

Yine Bayraklı sahili mevkiinde İmbat isimli kafeteryamız 09.07.2021 tarihinde selfservis konseptiyle açılarak hizmet vermeye başlamıştır.

 

İzmir Marina içerisinde bulunan restoran alanı Şirketimizce İzdeniz A.Ş.’den kiralanmış ve burada Nefes adını verdiğimiz, Restoran, Kafeterya ve Bar konseptiyle 01.07.2021 tarihinde faaliyete başlanmıştır.

 

İzmir Büyükşehir Belediye binasında bulunan çay ocaklarımız, 30 Ekimde meydana gelen Deprem nedeni ile bina tamamen boşaltıldığı için kapatılıp iade edilmiştir. Kültürpark içerisinde İBB birimlerinin yerleşmesi ile hollerde faaliyete başlanmıştır.

 

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler

 

 

   1.Satışlar

 

2021 (TL)

2020 (TL)

Net satışlar

107.689.955,00

72.272.479,00

Yurtdışı Satışlar

0,00

0,00

Yurtiçi Satışlar

108.194.181,00

72.732.284,00

Satıştan İndirimler (-)

-504.226,00

-459.805,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Verimlilik(Devir Hızı Oranları)

Rasyolar

2021

2020

Alacak Devir Hızı Rasyosu = Net Satışlar / Ortalama Ticari Alacaklar

9,73

35,17

Alacakların Ortalama Tahsil Süresi = 365/Alacak Devir Hızı

37,50

10,38

Stok Devir Hızı = Satılan Malın Maliyeti / Ortalama Stok

38,13

53,61

Stokların Devir Süresi / Rasyosu = 365/Stok Devir Hızı

9,57

6,81

Aktif Devir Hızı = Net Satışlar / Toplam Aktifler

1,44

1,77

Tic. Borç Devir Hızı Rasyosu = (Satılan Malın Maliyeti + Dönem Sonu Stoklar – Dönem Başı Stoklar) / Ort. Tic. Borçlar

6,79

7,37

Ticari Borçların Ortalama Ödeme Süresi= 365/ Ticari Borç Devir Hızı

53,74

49,51

Nakit Devir Süresi = Stokların Devir Süresi + Alacakların Ort. Tahsil Süresi – Ticari Borçların Ortalama Ödeme Süresi

-6,67

-32,32

 

 

 

 

      3. Kaldıraç Rasyoları

   

Rasyolar

2021

2020

Toplam Borçlar/Özkaynaklar

-5,71

-4,38

Toplam Borçlar/Toplam Aktifler

1,21

1,30

Kısa Vadeli Borçlar/Toplam Aktifler

0,74

0,77

Uzun Vadeli Borçlar/Toplam Aktifler

0,48

0,52

Finansal Borçlar/Özkaynaklar

  - 

-

Özkaynaklar/Toplam Aktifler

-021

-0,30

     

       4. Likidite Rasyoları

   

Rasyolar

2021

2020

Cari Rasyo = Topl. Dönen Varlıklar / Topl.Kısa Vadeli Borçlar

0,67

0,52

Asit-test (Çabuk) Rasyo = Top. Dön. Varlık - Stok / Top. Kısa Vd. Borç

0,58

0,45

Net İşletme Sermayesi = Dön Varlıklar - Kısa Vadeli Borçl.

-18.383.604,00

-15.232.729,00

Nakit Rasyosu = Nakit ve Nakit Benzerleri / Top.Kısa Vd. Borçl.

0,06

0,22

               

5. İleriye Dönük Beklentiler

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bir kuruluşu olan şirketimiz kuruluş amacı doğrultusunda faaliyetlerini sürekli iyileştirme çalışmaları ile sürdürmeye devam edecektir.

c) Şirket’in sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve Yönetim Kurulu değerlendirmeleri

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376 cı maddesi Yönetim Kurulunun çağrı ve bildirim yükümlülüğünü düzenlemektedir. Anılan maddenin birinci fıkrasına göre, son yıllık bilançoda sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, Yönetim Kurulu Genel Kurulu hemen toplantıya çağırır ve bu Genel Kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar.

 

İkinci fıkrasına göre de son yıllık bilançoya göre, sermaye ile yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhal toplantıya çağrılan Genel Kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği taktirde şirket kendiliğinden sona erer.

Şirket Bağımsız Denetimden geçmiş mali tablolarındaki veriler aşağıdaki gibidir.

 

 

 

31 Aralık 2021 (TL) 

Sermaye

133.458.415,00

Ödenmemiş Sermaye

0

Sermaye Yedekleri

0

Kanuni Yedek Akçeler

2.677,00

Diğer yedekler ve fonlar

0,00

Net dönem karı/zararı

-73.702.522,00

Geçmiş dönem karı/zararı

-75.596.328,00

Diğer

-

Toplam Özkaynaklar

-15.837.758,00

 

 

Şirketimizin defter kayıtlarına ve VUK hükümlerine göre hazırlanmış olan mali tablolarındaki veriler doğrultusunda sermaye kaybına dair veriler aşağıda belirtilmiştir.

 

 

31 Aralık 2021 (TL) 

Sermaye

133.458.415,00

Ödenmemiş Sermaye

 

Kanuni Yedek Akçeler

2.676,00

Diğer yedekler ve fonlar

 

Net dönem karı/zararı

(58.969.592,00)

Geçmiş dönem karı/zararı

(47.921.187,00)

Diğer

-

Toplam Özkaynaklar

26.570.312,00

 

 

 

31 Aralık 2021 (TL) 

Sermaye

133.458.415,00

Kanuni Yedek Akçeler

2.676,00

Sermaye + Kanuni Yedek Akçeler

133.461.091,00

(Sermaye + Kanuni Yedek Akçeler)/2

66.730.546,00

Toplam Özkaynaklar-Sermaye-Kanuni Yedek Akçeler

-106.890.779,00

 

Sermaye Kaybı Oranı: Toplam zarar / (Sermaye + Yedek akçeler)

 

Yukarıdaki verilere göre Sermaye Kaybı Oranı= 106.890.779,00/133.461.091,00 = % 80‘dir. Şirketimiz 15/12/2021 tarih 60 nolu Yönetim kurulu kararıyla 28/12/2021 tarihinde  Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına yapılmasına  karar verilmiş olup; şirket sermayesi 133.458.415 TL dan 60.000.000,00 TL

ilave edilerek  193.458.415,00 TL na  artırılmasına ve bu amaçla “Şirket Sermayesi” başlıklı 6.maddesinin tadil tasarısına  gündeme almış ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirmiştir. Tescil işlemi  en geç Mart 2022 sonuna kadar gerçekleşecektir.

 

 

 

d)  Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

Şirketimizin finansal yapısında herhangi bir olağanüstü durum söz konusu olmayıp,  faaliyetleri nedeni

ile ortaya çıkabilecek riskler için ortaklar karar alarak şirket sermayesinde iyileştirme yapılmaktadır.

 

 

e) Varsa Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri

-DAĞITILACAK KAR BULUNMAMAKTADIR.-

 

E) FİNANSAL RİSKLER VE YÖNETİM KURULU’NUN DEĞERLENDİRMESİ

 

 1. Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler

Şirket ortaya çıkabilecek risklerin önceden tespiti ve bunlara müdahale edilebilmesi amacıyla Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi oluşturmuştur.

 

 1. Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler.

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi 2021 yılında faaliyetlerini eksiksiz sürdürmüş ve tespit ettiği Riskleri ve alınması gereken tedbirleri Yönetim Kurulu’na sunarak gerekenlerin yapılmasını sağlamıştır.

 

 

 1. Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç / öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler

Şirketimiz İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir kuruluş olup faaliyetlerinde diğer özel sektör şirketlerinden farklı olarak sadece kar amacı gütmemekte olup; sosyal amaçlı olarak kaliteli, sağlıklı ekonomik olarak ürünler ve hizmet sunmaktadır. Verimlilik mümkün olabildiğince ön planda tutulmakla birlikte, faaliyetlerindeki sosyal amaçlı ve kamu yararına çalışmaları sonucunda doğabilecek finansal yetersizliklerde ortaklarının mali desteği ile faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir.

 

F) DİĞER HUSUSLAR

 

 1. Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar
 • YOKTUR

 

 

G) ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA ANA ŞİRKETE İLİŞKİN EK AÇIKLAMALAR

 

 1. Bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmi beşini, otuz üçünü, ellisini, altmış yedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip olunduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde bu durum ve gerekçesi
 • YOKTUR

 

 1. Topluluğa dâhil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları hakkında bilgiler
 • YOKTUR

 

 1. Konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak topluluğun iç denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin açıklamalar

                         YOKTUR

 

 1. Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin talep etmesi halinde, Kanunun 199 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen raporun sonuç kısmı
 • YOKTUR